eskyesky

STAKUS INGSTAV s.r.o.

www.stakus.cz

O firmě

Naše stavební firma působí na trhu již řadu let. Byla založena v roce 1990 pod obchodním názvem STAKUS Tachov. V průběhu roku 1996 se projevila nedostatečná kapacita firma pro uspokojování potřeb zákazníků a z tohoto důvodu se v roce 1997 firma transformovala do společnosti STAKUS - INGSTAV s.r.o.

Nosným programem firmy jsou stavební práce se zaměřením na inženýrské, vodohospodářské a dopravní stavby. Pro provádění těchto náročných staveb vlastní firma veškerou potřebnou techniku a mechanizaci. Převážná většina strojů je zahraniční výroby a je vybavena ekologicky nezávaznými oleji.

V průběhu své několikaleté činnosti provedla firma větší počet venkovních kanalizací, vodovodů, kabelových vedení, plynových přípojek v obcích a městech včetně přečerpávacích jímek a dočišťovacích nádrží, kořenovou čistírnu odpadních vod, několik kompletních rekonstrukcí ulic ve stávající zástavbě včetně všech podzemních sítí, několik demolic objektů ve vnitřním městě, celou řadu různým způsobem zpevněných ploch a mnoho dalších drobných staveb – vše formou přímých dodávek s minimální potřebou subdodávek.

Po zahájení výstavby úseku dálnice D5 Plzeň – Rozvadov byla firma odsouhlasena Ředitelstvím dálnic jako poddodavatel pro přeložky drenážních sítí a pro výstavbu dešťové kanalizace včetně přípojek a vpustí. Na této stavbě firma zhotovila téměř 36 kilometrů těchto sítí s osazením cca 920 kusů šachet a vpustí, přeložky vodních toků a další stavební práce různého charakteru. V této souvislosti navrhla firma některé důležité změny v technickém řešení objektů, které byly odsouhlaseny a budou uplatněny při výstavbě dalších úseků dálnic.

V květnu 2004 získala společnost STAKUS - INGSTAV s.r.o. Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Navrhování, provádění, změňování a odstraňování pozemních, dopravních, průmyslových, občanských, zemědělských a vodohospodářských staveb.

V současné době je firma připravena kvalitně stavět i stavby větší náročnosti za použití nových technologií a materiálu. Těšíme se na další spolupráci.